NOVOSTI

   

Poštovani korisnici!  

Želimo Vam pružiti kvalitetniju i bržu uslugu, te Vas molimo da nam pomoću ove ankete iznesete Vaše primjedbe i prijedloge, te ispunjeni obrazac dostavite u Vodovod ili pošaljite na     e-mail adresu Vodovoda.  

Pogledajte radno vrijeme i telefonske brojeve naših službi .

Kvarove možete prijaviti na telefon:

(052) 529-972

 
 
 
 
   
novo

Obavijest o donošenju Izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta  

Na temelju članka 215.Zakona o vodama («Narodne novine» br.153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 295. Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» br.35/05. i 41/08), članka 24. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine» br.41/14) Uprava-direktor trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva br.9. donosi

  IZMJENE I DOPUNE OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA
isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
.

Ove Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave na internet stranicama Isporučitelja www.vodovod-pula.hr (22.09.2014.).   Više...

 
 
 
   
Obavijest o izmjeni Cjenika ostalih usluga  

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, usklađuje se Cjenik usluga na priključcima i vodovodnoj mreži u dijelu "Cjenik ostalih usluga".
Cijene se primjenjuju od 06.08.2014.   Više...

 
 
   
Obavijest o donošenju Općih i tehničkih uvjeta  

Na temelju članka 215.Zakona o vodama («Narodne novine» br.153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 295. Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» br.35/05. i 41/08), članka 24. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine» br.79/07, 125/07-ispravak, 79/09, 89/09-ispravak, 133/09 i 78/12) Uprava-direktor trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva br.9. donosi

     OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave na internet stranicama Isporučitelja www.vodovod-pula.hr (16.06.2014.).   Više...

 
 
   
Obavijest o donošenju Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu Općine Barban  

Temeljem članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 24. Statuta Općine Barban ("Službene novine" br. 22/13), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 25.09.2013. godine, donijelo je

       ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Odluka stupa na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Barban.   Više...

 
 
   
Obavijest o izmjeni tarifa vodnih usluga  

U prilogu je novi Cjenik vodnih usluga koji je u primjeni od 01.04.2014. godine. Do izmjene je došlo sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine 10/2014) u kojima se mijenja iznos naknade za korištenje voda sa 1,35 kuna na 2,85 kuna.

   Cjenik vodnih usluga od 1.04.2014.

   Razlika cijene vodnih usluga od 1.04.2014.

 
 
   
Obavijest o izmjeni cjenika vodnih usluga  

Sukladno odredbi Zakonu o vodama, Pula Herculanea d.o.o. je uz suglasnost Gradskog vijeća osnovala trgovačko društvo za obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. Novo trgovačko društvo osnovano je pod nazivom Pragrande d.o.o. i ima sjedište na istoj adresi i obavlja poslove javne odvodnje na isti način i s istim cijenama kao što je to dosad radila Pula Herculanea d.o.o.

Sukladno navedenom, Vodovod Pula d.o.o. je izmjenio Cjenike vodnih usluga na način da se promjena odnosi samo na naziv trgovačkog društva, dok su cijene i ostali elementi Cjenika ostali nepromijenji.

 
 
   
Obavijest o donošenju izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta  

Na temelju članka 215.Zakona o vodama («Narodne novine» br.153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 295. Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» br.35/05. i 41/08), članka 24. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine» br.79/07, 125/07-ispravak, 79/09, 89/09-ispravak, 133/09 i 78/12) Uprava-direktor trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva br.9. donosi

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA
isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave na internet stranicama Isporučitelja www.vodovod-pula.hr (13.02.2014.).

        

 
 
   
Obavijest o donošenju Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu Općine Svetvinčenat  

Temeljem članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat ("Službene novine Općine Svetvinčenat" br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 23.12.2013. godine, donijelo je

       ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Odluka stupa na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Svetvinčenat.   Više...

 
 
   
Obavijest o donošenju Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu Općine Marčana  

Na temelju članka 209. stavka 2. i stavka 4. Zakona o vodama (Narodne novine br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 56. točke 2. Statuta Općine Marčana ("Službene novine Općine Marčana" br. 7/09., 2/13. i 4/13. pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine, donosi

       ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Odluka stupa na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Marčana.   Više...

 
 
   
Obavijest o donošenju Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu Općine Fažana  

Temeljem članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 56. Statuta Općine Fažana ("Službene novine Istarske županije" br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana 04.12.2013. godine, donijelo je

       ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Odluka stupa na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.   Više...

 
 
   
Obavijest o donošenju Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu Grada Vodnjan-Dignano  

Temeljem članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 02/09, 02/10 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Vodnjan-Dignano na 4. sjednici održanoj dana 29. listopada 2013. godine, donijelo je

       ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Odluka stupa na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Vodnjan-Dignano.   Više...

 
 
   
Obavijest o donošenju Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu Općine Medulin  

Temeljem članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Medulin na 4. sjednici održanoj dana 24. listopada 2013. godine, donijelo je

       ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Odluka stupa na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Medulin.   Više...

 
 
   
Obavijest o donošenju Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe Grada Pule  

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i čl. 39. Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule- Pola br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 24. listopada 2013. godine, donijelo je

       ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

Odluka stupa na snagu i primjenjuju se osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Pule.   Više...

 
 
 
   

Saznajte neke činjenice o pojavi bijele vode i o tvrdoći vode.   Više...

 
 
   
Poštovani korisnici!

Zagrebačka banka u suradnji sa Vodovod Pula d.o.o. nudi potrošački kredit za izgradnju vodovodnih priključaka.

Više o uvjetima kreditiranja možete naći u letku.

   Letak

 
 
   
Poštovani korisnici!

Molimo Vas da nam dostavite Vaš OIB i Vaše podatke istaknute u letku koji ćete dobiti uz Vaš sljedeći račun. Ispunjen letak možete predati na našoj blagajni ili dostaviti poštom na adresu: Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, 52100 Pula; na telefax broj: 052/211-554; ili na e-mail adresu: protokol@vodovod-pula.hr .

U letku ćete naći i informacije kako zaštititi vodomjer i vodovodnu instalaciju od smrzavanja.

   Letak

 
 
   
Nova e-usluga za građane - e-RačunPoštovani Korisnici,

Od 01.07.2012. godine započinjemo sa uvođenjem nove usluge e-Račun (elektronički račun) za korisnike Internet bankarstva. Cilj je da korisnik Internet bankarstva dobije ispunjenu uplatnicu za plaćanje i račun preko svoje poslovne banke. e-Račun je logičan nastavak informatizacije poslovanja koje provodi Grad Pula zajedno sa Javnim poduzećima radi pružanja brže i jeftinije usluge korisnicima usluga.

e-Račun neće automatski skinuti iznos računa sa Vašeg tekućeg računa već morate, kao i za svako drugo plaćanje putem Internet bankarstva, izvršiti autorizaciju plaćanja. Naknada koju plaćate za e-Račun je Vaša uobičajena (nema nove naknade) tj. ona koja je ugovorena između vas i vaše poslovne banke unutar izabrane usluge. Ta naknada je ili besplatna ili u pravilu višestruko niža od naknade prilikom plaćanja na šalteru.

Plaćanje se može izvršiti putem Internet i mobilnog bankarstva u par klikova mišem s obzirom na to da više ne morate brinuti o točnosti podataka na uplatnici (broj žiro računa, poziv na broj, iznos računa itd.) jer su svi podaci već navedeni u e-Računu. Nema prepisivanja podataka sa računa te je upravo zbog toga rad sa e-Računom mnogo lagodniji, brži, točniji i manje stresan od plaćanja putem predložaka.

Trenutno je ova usluga dostupna za korisnike Internet bankarstva

- Zagrebačke Banke
- Privredne banke Zagreb

Cilj nam je da uslugu proširimo i na ostale poslovne banke o čemu ćemo Vas blagovremeno obavijestiti putem naše WEB stranice i/ili poslovnih banaka.

Aktiviranje usluge je jednostavno i besplatno:
prijavite se na Vaše stranice Internet bankarstva, odaberete Vodovod d.o.o. Pula kao izdavatelja e-Računa i popunite Zahtjev sa modelom (01) i pozivom na broj (npr.12345678-123456-12) sa bilo kojeg računa iz tekuće godine.

Uslugu također možete deaktivirati besplatno u bilo kojem trenutku putem internet bankarstva.

Vodovod d.o.o. Pula je prvo trgovačko društvo - komunalno poduzeće koje uvodi uslugu plaćanja putem e-Računa (i-Račun) u Republici Hrvatskoj, a cijeli projekt je odrađen unutar stručnih službi i u redovnom radnom vremenu bez dodatnog ulaganja u opremu ili programe.

Za dodatne informacije pošaljite upit na E-mail: e-racun@vodovod-pula.hr

   Letak

   Prezentacija - Grad Pula

Pogledajte:

Grad Pula

Regionalexpress

Glas Istre

   Ovdje možete pogledati upute o aktiviranju e-Računa putem usluge
e-zaba. Na sličan način se vrši aktiviranje e-Računa putem e-bankarstva drugih banaka.


 
 
   

   Obavijest o promjeni transakcijskog računa.  

 
 
 
   
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI

- djelatnost javne vodoopskrbee
- djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- djelatnost izvođenja priključaka
- djelatnost umjeravanja vodomjera
- djelatnost proizvodnje električne energije za vlastite potrebe

Djelatnost se vrši na cijelom području Grada Pule i Vodnjana, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Fažana.

 
 
   
Vodovod Pula d.o.o
Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:  
protokol@vodovod-pula.hr


OIB:   19798348108
   
RADNO VRIJEME

Reklamacije-radni dan:

07:30 - 13:00

529-948

Referent za priključke-radni dan:

08:00 - 10:00

 

Prijava potrebe intervencije:

00:00 - 24:00

529-972

na vrh

 
 
   
Plaćanje iz inozemstva

  IBAN      HR3123600001101648212

  SWIFT   ZABAHR2X

NAPOMENA:    Nalogodavatelj iz inozemstva prilikom plaćanja mora navesti tarifnu opciju OUR da bi se račun podmirio u cjelosti tj. da uplata ne bude umanjena za bankarsku naknadu za knjiženje u Hrvatskoj.


 
 
    Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.  
Copyright Vodovod Pula d.o.o. 2006
All rights reserved