Korisnici

Korisne informacije u svezi naših usluga

Kvaliteta vode


Laboratorijsko tehnološki odjel je organizacijska jedinica unutar Tehničkog sektora Vodovoda Pula d.o.o. i obavlja djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vlastitom internom laboratoriju.

Kontrolu kvalitete vode i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju interni laboratorij obavlja u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN 125/13  te Pravilnikom o izmjenama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN 141/13.

Primjenom HACCP sustava 2008. godine postignut je cilj stalnog nadzora i preventivnog djelovanja nad kritičnim točkama u tehnološkom procesu obrade i opskrbe vodom. Prepoznavanjem i određivanjem čimbenika opasnosti (mikrobioloških, kemijskih i fizikalnih), koji mogu utjecati na kvalitetu vode,  smanjuje se opasnost za zdravlje potrošača na najmanju moguću mjeru. U slučaju zdravstvene neispravnosti vode za ljudsku potrošnju, sustav samokontrole i Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13 propisuje mjere zaštite zdravlja potrošača i postupke uklanjanja posljedica.

Učestalost uzimanja uzoraka za interna ispitivanja i kontrolna mjesta određena su godišnjem planom uzorkovanja i tjednim planom, također poštujući HACCP načela samokontrole.

Kakvoća vode ispituje se u sirovoj vodi izvorišta i zdenaca, u poluprerađenoj vodi iz pojedinih faza obrade te u prerađenoj vodi nakon svih faza prerade i dezinfekcije. Zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju kontroliramo u vodi izvorišta, zdenca nakon dezinfekcije,  u magistralnim cjevovodima i  spremnicima vode za piće te u razvodnoj mreži do mjesta potrošnje - vodomjera potrošača.

Osim interne kontrole, kakvoću vode i zdravstvenu ispravnost isporučene vode ispituju još i službeni laboratoriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije propisanim monitoringom izvorišta,  redovnim i revizijskim monitoringom vode za ljudsku potrošnju.

Dodatne informacije


 • Izvješća o kvaliteti vode - ZZJZIŽ

  Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju Vodovod Pula d.o.o. kao javni isporučitelji vodnih usluga objavljuje podatke monitoringa vode za ljudsku potrošnju (monitoring parametara skupine B):

  ANALITIČKA IZVJEŠĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

  Objavljujemo rezultate analiza nadležnog Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na parametre skupine A ili B u svrhu obavješćivanja javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, NN 125/17, članku 5 i stavku 5.

 • Mjesečna izvješća o kvaliteti vode
 • Godišnja izvješća o kvaliteti vode
 • Politika kvalitete i okoliša

  Uprava – direktor donosi Politiku kvalitete i okoliša, koja je u skladu sa svrhom Društva. Obvezuje svakog zaposlenika u Društvu da radi u skladu sa propisanom politikom:

  POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

  Vodovod d.o.o. Pula je trgovačko društvo čija je osnovna zadaća kvalitetna opskrba stanovništva, gospodarstva i ostalih pitkom vodom na cijelom području djelovanja sukladno zakonskoj regulativi i odlukama jedinica lokalne samouprave.

  Zadovoljstvo naših korisnika usluga trajno je opredjeljenje Društva. Ovo mogu postići samo zadovoljni i motivirani radnici, ali u suradnji s isto takvim poslovnim partnerima i dobavljačima. Navedeno želimo ostvariti kontinuiranim stručnim osposobljavanjem zaposlenih, primjenom najnovijih dostignuća na području vodoopskrbe, informiranjem naših potrošača i njihovim aktivnim uključivanjem u unapređenje naše djelatnosti, partnerskim odnosom s jedinicama lokalne samouprave, dobavljačima i Društvima koja se bave srodnom djelatnošću kako na području regije tako i van nje.

  Kao društvo čija je osnovna djelatnost izuzetno povezana i ovisna o stanju voda, kao prirodnog resursa, politika okoliša Vodovoda Pula d.o.o. odražava obvezu Društva u nekoliko ključnih područja:

  - poštivanje zakonskih zahtjeva;
  - sprječavanje i smanjenje zagađivanja okoliša;
  - kontinuirano unapređivanje sustava zaštite okoliša;
  - dostupnost informacija o aktivnostima zaštite okoliša svima zainteresiranim subjektima.

  Politika okoliša obvezuje sve zaposlenike da sudjeluju u izgradnji učinkovitog sustava zaštite okoliša i njegovo stalno unapređivanje, a radi sprečavanja onečišćenja bilo kojeg oblika.

  Sustav koji se ne razvija zaostaje i propada. Iz tog razloga opredijelili smo se za sustave kvalitete koji omogućavaju i potiču razvoj. HACCP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 sustavi su koji nam to osiguravaju i temeljni su uvjet ove politike.

 • Kontrola kvalitete

  Vodovod d.o.o. Pula, kao javno trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, prepoznalo je važnost uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kao i sustava za zaštitu okoliša. Stalnim unapređenjem i usavršavanjem procesa postižemo trajno zadovoljstvo potrošača, pozitivan image u zajednici, te razvoj poslovanja u kojem motiviraniji i produktivniji zaposlenici Društva teže stalnom unapređenju samih sebe. Napominjemo da uvođenje sustava kvalitete i zaštita okoliša nije zakonska obveza, već naše dugoročno opredjeljenje za kontinuirano poboljšanje procesa i usluga.

  Projekt uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i uvođenje HACCP sustava započeli smo u veljači 2008. godine. U to vrijeme HACCP tim je već realizirao pola projekta, a konačna uspostava sustava uslijedila je nakon šest mjeseci kad nam je uručen ceritifikat o primjeni HACCP sustava prema Codex Alimentariusu.

  Uspostava HACCP sustava omogućuje nam «jednostavniji» sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piće i njegova distribucija krajnjem potrošaču. Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji preventivnim djelovanjem, prema principima analize opasnosti i kontrole kritičnih kontrolnih točaka, osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima. Primjena HACCP sustava zahtjeva veći stupanj svijesti i odgovornosti svakog pojedinca u procesu. Također, da bi se zadovoljili visoki kriteriji sustava kontrole cijelog proizvodnog procesa i distribucije vode moraju biti zadovoljeni i preduvjetni programi, a njihov nadzor se vrši provjerom ostvarenja definiranih planova, te zapisa koji prate navedene aktivnosti.

  Od 2008.godine do danas Društvo je uspostavilo sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Prvi cerifikat nam je uručen u siječnju 2009. godine. Uvođenjem sustava kvalitete unaprijeđujemo naše poslovanje i povećavamo zadovoljstvo korisnika naših usluga. Također smo kod naših zaposlenika stvorili nove navike kroz prihvaćanje promjena u pristupu svakodnevnim aktivnostima i radnim zadacima, te utvrdili mehanizam stalnog otklanjanja problema i nedostataka u Društvu. Kao temeljni dokument upravljanja sustavom kvalitete koristimo integrirani Priručnik upravljanja, odobren od strane Uprave društva. Djelatnici su dužni pridržavati se Priručnika i svih drugih dokumenata, jer time pridonose učinkovitom korištenju raspoloživih resursa i povećanju zadovoljstva korisnika naših usluga.

  Početkom svibnja 2009. godine započeli smo sa uvođenjem sustava zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004, te smo krajem godine po istom certificirani. Svrha sustava zaštite okoliša je prepoznavanje negativnih utjecaja na okoliš, njihovo ocjenjivanje i rangiranje, te izrada i realizacija programa za unapređenje odnosa prema okolišu. Ovim sustavom obuhvaćeno je praćenje i primjena zakonske regulative RH, jedinica lokalne samouprave, kao i internih akata Društva. Također identificiramo moguće izvanredne situacije, te na toj osnovi izrađujemo postupke preventivnih mjera, te odaziv ukoliko se izvanredne situacije dogode. Smisao sustava je da aktivno sudjeluju svi zaposlenici, svatko u svom radnom okruženju. Sukladno mogućnostima Uprava svake godine postavlja ciljeve za unapređenje odnosa prema okolišu, čime Društvo potvrđuje svoju društvenu odgovornost.

  S obzirom da je Vodovod javno trgovačko društvo njegova obveza je briga za interese zajednice, kako kvalitete i dostupnosti vode, tako i briga o okolišu, jer samo iz čistog okoliša možemo proizvesti kvalitetnu zdravstveno ispravnu vodu za piće.Kontakt info

Korisnička podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nejasnoća ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite putem naše kontakt stranice!

Kontaktirajte nas