Projekti

Trenutni projekti i investicije

EU projekti

Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u naselju Valtura

Naziv projekta: Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u naselju Valtura
Mjesto provedbe: Istarska Županija, Općina Ližnjan, Naselje Valtura
Projekt je sufinanciran sredstvima europske unije iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
Mjera 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima''
Podmjera 7.2. ''Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije''
Tip operacije 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda'' Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Iznos potpore utvrđen ugovorom o financiranju: 6.056.170,20 kn, dok je po provedenoj javnoj nabavi sukladno izračunu potpore Odlukom o dodjeli sredstava dodijeljen iznos od 5.025.400,50 kn

Vodoopskrba naselja Valtura pokrivena je sa 7.505 m’ vodovodne mreže i to 6.431 m’ distributivnog glavnog voda i 1074 m’ priključnih vodova ( priključaka). Postojeći vodovod izveden je iz PVC, lijevano-željeznih, pocinčanih i PE-HD cijevi različitih profila i položen je u trup postojećih asfaltiranih prometnica. Profili manji od DN 50 u ukupnoj dužini od 3.459,43 m' ne zadovoljavaju tehničke zahtjeve sukladno važećoj zakonskoj regulativi, a ujedno tijekom ljetnih mjeseci onemogućavaju kontinuiranu ravnomjernu isporuku vode do krajnjeg potrošača.

Pored navedenog Naselje Valtura nema izgrađen sustav kanalizacije, te je velika većina postojećih septičkih jama propusna, što svojim slijevanjem fekalija nekontrolirano ugrožava postojeću amortiziranu i poroznu vodovodnu mrežu kao i samu vodoopskrbu. Zbog dotrajalosti postojećeg cjevovoda dolazi do čestih puknuća cjevovoda što uvelike opterećuje poslovanje firme.

Zbog premalog promjera, dotrajalosti, kao i planirane buduće izgradnje u tom području, postojeće cijevi više ne zadovoljavaju vodoopskrbne i protupožarne potrebe naselja Valtura.

Kako bi se adekvatno riješila sanitarna vodoopskrba kao i protupožarna zaštita naselja Valtura, ovim projektom je predviđena izvedba novog cjevovoda iz cijevi nodularnog lijeva DN 100 u ukupnoj dužini od oko 4.950 m' i PE-HD cijevi DN 63 u ukupnoj dužini od cca 450 m'. Trasa novog vodoopskrbnog cjevovoda u cijelosti prati trasu postojećeg koji je tlocrtno je smješten u trup postojećih asfaltiranih prometnica.

Ciljevi projekta:

1. Modernizacija zastarjele vodovodne mreže na području općine Ližnjan, što će doprinijeti povećanju kapaciteta i kvalitete vodoopskrbe lokalnog stanovništva.
2. Rekonstrukcija postojeće pod kapacitirane i nekontrolirane vodovodne mreže na području naselja Valtura u svrhu povećanja kapaciteta i osiguranja kontrolirane vodoopskrbe stanovnika naselja kvalitetnom vodom za piće.

Očekivani rezultati:

1. Modernizirana zastarjela vodovodna mreža na području Općine Ližnjan.
2. Osigurana kontinuirana vodoopskrba kvalitetnom vodom za piće za 580 stanovnika naselja Valtura.
3. Smanjeni troškovi saniranja i održavanja vodovodnih cijevi na području naselja Valtura u vrijednosti minimalno 100.000,00kn sljedećih 6 godina održavanja.
4. Smanjen broj prigovora potrošača na području naselja Valtura za pruženu uslugu vodoopskrbe.Kontakt info

Korisnička podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nejasnoća ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite putem naše kontakt stranice!

Kontaktirajte nas