O nama

Informacije o poduzeću i poslovanju

Profil tvrtke


Vodovod je osnovao gradski Narodni odbor Pula Rješenjem broj 4585 od 07.03.1948. godine.

VODOVOD PULA d.o.o. za vodne usluge je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači Grad Pula i Vodnjan, Općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat Društvenim ugovorom uskladili su Vodovod Pula s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Temeljni kapital Društva sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih udjela, koje preuzimaju članovi Društva i to 72% Grad Pula, 2% Općina Barban, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 7% Općina Medulin, 1% Općina Svetvinčenat, 9% Grad Vodnjan i 1% Općina Fažana.

VODOVOD d.o.o. registrirano je kod Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem br. Tt-14/13-4 od 21. siječnja 2014. godine pod tvrtkom VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, sa sjedištem u Puli, Radićeva 9.

Djelatnosti


Djelatnost poduzeća je:

 • Vodne usluge (usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje)
 • Uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
 • Izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
 • Ovjeravanja i pripreme vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
 • Javna vodoopskrba drugim isporučiteljima
 • Javna vodoopskrba autocisternom
 • Javna vodoopskrba vodonoscem
 • Prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga
 • Prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda
 • Proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji
 • Isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju
 • Gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda
 • Gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina
 • Upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta
 • Upravljanje u djelatnosti urbane oborinske odvodnje
 • Upravljanje u djelatnosti navodnjavanja

 

Djelatnost se vrši na cijelom području Grada Pule i Vodnjana, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Svetvinčenat, Barban i Fažana.

Društvo raspolaže s 32 rezervoara ukupne zapremnine 32.313 m3 vode, 70 crpnih agregata, 12 prepumpnih stanica, 11 prekidnih komora, 17 uređaja-postrojenja za pripremu vode za piće, 35.032 vodovodnih priključaka, 758 uličnih hidranata, dužina vodovodne mreže iznosi 758 km i od toga 297 km glavnog dovoda i 460 km razvodne mreže. Voda se nakon obrade u postrojenju Rakonek podiže na visinu 310 m, u postrojenju Gradole na visinu 191 m, a u postrojenju Butoniga na visinu 337 m, dok pulski bunari vodu direktno tlače u vodoopskrbni sustav.

Opći podaci


U skladu s načelima efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja i zaokruženim procesom rada, obavljanje poslova i radnih zadataka organizirano je u 3 sektora (Tehnički, Opći, Ekonomski) i 2 samostalne službe (Služba informatičkog centra, Služba za upravljanje sustavom kvalitete, zaštite okoliša i kontrolinga).

U društvu je na dan 31.12.2021. godine zaposleno 167 radnika.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Zahvaljujući naporima radnika i rukovodstva društvo je temeljem programa “Voda u svako selo i u svaku kuću” vodificiralo 99% bivše općine Pula što predstavlja rijetkost za Republiku Hrvatsku, a i šire.

Za izvanredne rezultate i uspjehe u radu poduzeće je 1987. godine dobitnik nagrade Grada Pule.

Vizija


Postati jedno od vodećih javnih isporučitelja vodnih usluga na području Republike Hrvatske. 

Misija


Osnovna misija društva je: 
- kontinuirana vodoopskrba svih potrošača vodom koja zadovoljava sve parametre zdravstveno ispravne vode za piće u potrebnim količinama,
- brižljivo korištenje izvorišta pitke vode nad kojima Vodovod Pula d.o.o. ima pravo korištenja i upravljanja,
- učinkovito korištenje vodnih potencijala sa naglaskom na smanjenju gubitka vode.
- Osigurati 100%-tnu dostupnost javne vodoopskrbe stanovnicima na vodoopskrbnom području (po sadašnjim analizama 99% stanovnika ima priključak za vodu)
 

Vrijednosti


U svom radu Društvo Vodovod Pula d.o.o. za vodne usluge rukovodi se slijedećim načelima i vrijednostima: 
- Vodovod Pula d.o.o. ima osnovnu zadaću pružanja vodnih usluga u korist građana i pravnih osoba koji koriste vodne usluge;
- Vodne usluge pružaju se pod nediskriminacijskim i socijano priuštivim uvjetima;
- Djelatnost vodnih usluga obavlja se na način da se osigura održiv razvoj i povećanje kvalitete vodnih usluga;
- Osigurati kvalitetan poslovni odnos sa svim vanjskim zainteresiranim stranama (vlasnicima – JLS, kupcima, dobavljačima, Hrvatskim vodama i ostalim zainteresiranim stranama);
- Zadovoljstvo naših korisnika mogu postići samo zadovoljni i motivirani radnici, te brinemo o stalnom osposobljavanju radnika, uključivanje u procese unapređenje djelatnosti, te primjenu postignuća u području vodoopskrbe. 

Ciljevi


Društo je definiralo dugoročne strateške ciljeve za razdoblje od 2023 do 2026.godine, u svrhu ostvarenja strateškog plana, u skladu sa misijom i vizijom Društva.

Dugoročni strateški ciljevi Društva su slijedeći: 
- Kao društvo preuzimatelj izvšiti integraciju ostalih javnih isporučitelja vodnih usluga na 24. uslužnom području te na taj način ojačati Društvo u svrhu učinkovitije provedbe investicija, posebice investicija financiranih sredstvima iz EU fondova i sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026. (NPOO);
- Osigurati dostatne količine vode za neometanu vodoopskrbu, kroz razvojne vodoistražne projekte, zajedničko upravljenje VSI – Vodovod Butniga d.o.o. Buzet, sukladno vlasničkom udjelu u Društvu;
- Reorganizirati organizacijsku strukturu i osigurati razvoj ljudskih resursa
- Modernizacija Društva u smislu korištenja novih tehnologija u svrhu smanjenja gubitaka vode.
 

Uvedeni sustavi kvalitete i zaštite okoliša


Od 2008. godine Vodovod Pula d.o.o. za vodne usluge posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Tijekom 2017. godine izvršen je tranzicijski audit za oba sustava od strane nezavisne certifikacijske kuće i utvrđeno da Društvo udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2015 i zahtjevima norme zaštite okoliša ISO 14001:2015.

Svake treće godine se provodi recertifikacijski audit, a svake slijedeće godine nadzorni audit o primjeni ISO standarda prema zahtjevima norme.

Krajem 2023. godini izvršen je recertifikacijski audit od strane nezavisne certifikacijske kuće prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, te Vodovod Pula d.o.o. za pružanje javne usluge za područje javne vodoopskrbe i za područje javne odvodnje posjeduje 7. Izdanje certifikata o ispunjenu zahtjeva prema ISO 9001:2015, te 5. Izdanje certifikata o ispunjenu zahtjeva prema ISO 14001:2015. • Reklamacije:

  052 529 900 (opcija 3)
  052 529 934
  052 529 948

 • Dugovanje:

  052 529 976
  052 529 944
  052 529 946

 • Promjena vlasnika:

  052 529 949
  052 529 973

 • Priključci (informacije):

  052 529 935
  052 529 961
  052 529 995

 • Priključci (dokumenti):

  052 529 925